���วาม�ละ�วามรู���ี�ยว�ั���ร��าร�ระรา��ำริ �ี�หลาย���อา��ะยั��ม�รู�

5 โครงการหลวงที่ควรไปเยือนสักครั้งในชีวิต

โครงการหลวง ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชาวเขาที่บ้านดอยปุย ใกล้พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระองค์ทรงเห็นความยากลำบากและความยากจนจากการปลูกฝิ่น…

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ทรงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบชลประทานตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำปิง เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎร

ความเป็นมาของโครงการแก้มลิง – โครงการพระราชดําริ

ความเป็นมาของโครงการแก้มลิง โครงการแก้มลิง เป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงมีพระราชดำริ…

ทรงเคยตรัส ว่า “คนของเรากั้น ไม่ให้เข้ามาใกล้ข้าพเจ้า..”

เรื่องที่อยากถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รับรู้นอกเหนือจากที่ได้ลงตีพิมพ์ใน "สยามรัฐ" "มีเกร็ดนะ ที่จริงเป็นสิ่งที่ผมได้เข้าเฝ้าฯ ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันหนึ่ง เป็นเรื่องนิดเดียวแต่เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนของพระองค์ …

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า "ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตร ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล และจังหวัดจันทบุรี" Home โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

10 โครงการหลวง น่าเที่ยว ต้อนรับฤดูหนาว

10 โครงการหลวง น่าเที่ยว ต้อนรับฤดูหนาว ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้ทุกท่านได้ชมกัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพัฒนาพื้นที่ชนบทให้มีทั้งคุณค่าทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่ง…

สถานีวิจัยโครงการหลวง

สถานีวิจัยโครงการหลวง จากการที่พื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ที่มีระดับความสูงและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน จึงเป็นผลให้พืชพรรณที่เหมาะสมสามารถเพาะปลูกได้แตกต่างกันออกไป และแตกต่างจากพื้นที่ราบทั่วไป…

โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และความจำเป็นที่จะยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดให้ดีขึ้น…

คลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

"คลองภักดีรำไพ" โครงการบรรเทาอุกภัยเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทุบรี ๑. พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริ กับ คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ พระราชวังไกลกังวล …